دایره المعارف اسلام پدیا » چگونگی طلاق کر و لال
منوی اصلی

چگونگی طلاق کر و لال

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۰ در باب: طلاق

کسی که کر و لال باشد، می تواند با نوشتن و یا با اشاره برای خود، زن اختیار کند و یا این که او را طلاق دهد.

در این زمینه نظر آیت الله مهدی هادوی تهرانی چنین است:

شخص کر و لال می تواند از طریق نوشتن زن خود را طلاق دهد. البته باید بر این امر دو نفر شاهد بگیرد.

اگر از نوشتن ناتوان باشد، با رفتاری که طلاق از آن آشکار باشد و همگان آن را نشانه طلاق بشمارند، می تواند زن خود را طلاق دهد و ظاهراً باید اظهار طلاق با حضور شهود صورت پذیرد؛ بنابراین یا باید به صورت زنده و حضوری انجام شود یا به صورتی که مانند آن است؛ از قبیل ویدئو کنفرانس زنده که اگر این امر در حضور شهود صورت پذیرد طلاق معتبر خواهد بود.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 7 = 12