دایره المعارف اسلام پدیا » نظریۀ جان هیک در رابطۀ پلورالیسم
منوی اصلی

نظریۀ جان هیک در رابطۀ پلورالیسم

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۰ در باب: پلورالیسم

جان هیک (متولد ۱۹۲۲ م) که طراح و مروج پلورالیسم دینى در عالم مسیحیت است، مى‏گوید:

“از نظر پدیدارشناسى، اصطلاح تعدد ادیان (کثرت دینى) به طور ساده عبارت از این واقعیت است که تاریخ ادیان، نمایانگر تعدد سنن و کثرتى از متفرعات هر یک از آنها است. از نظر فلسفى، این اصطلاح ناظر به یک نظریۀ خاص از روابط بین سنت‏ها است، با دعاوى مختلف و رقیب آن تکثر تفسیرها.

این اصطلاح به معناى این نظریه است که ادیان بزرگ جهان، تشکیل دهندۀ برداشت‏هاى متفاوت از یک حقیقت غایى و مرموز الاهى‏ هستند”[۱] و در جاى دیگر گفته است:

“ادیان مختلف، جریان‏هاى متفاوت تجربۀ دینى هستند که هر یک در مقطع خاصى، در تاریخ بشر آغاز گردیده و خودآگاهى عقلى خویش را درون یک فضاى فرهنگى بازیافته است”.[۲]


[۱] . میر چاالیاده، دین پژوهى، ترجمۀ بهاء الدین خرمشاهى، ص ۳۰۱، مقالۀ”تعدد ادیان” اثر جان هیک.

[۲] . جان هیک، فلسفۀ دین، ترجمۀ بهرام راد، ص ۲۳۸٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


3 + 4 =