دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم شناسی پلورالیسم
منوی اصلی

مفهوم شناسی پلورالیسم

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۰ در باب: پلورالیسم

پلورالیسم (pluralism) به معناى کثرت گرایى است که در حوزه‏هاى مختلف فلسفۀ دین، فلسفۀ اخلاق، حقوق و سیاست و… کاربردهاى مختلفى دارد که حد مشترک همۀ آنها، به رسمیت شناختن کثرت در برابر وحدت، یا انحصار گرایى (Exclusivism) است.[۱]

اما پلورالیسم دینى (Religious Pluralism) بدین معنا است که حقیقت و رستگارى منحصر در دین ویژه‏اى نبوده، و همۀ ادیان بهره‏اى از حقیقت دارند. در نتیجه، پیروى از برنامه‏هاى هر یک از آنها مى‏تواند مایۀ نجات و رستگارى انسان باشد؛ بنابر این مبنا، نزاع حق و باطل از میان ادیان رخت بربسته، خصومت و نزاع و مجادلات دینى، جاى خود را به همسویى و همدلى مى‏دهد.[۲]


[۱] . ربانى گلپایگانى، على، تحلیل و نقد پلورالیسم دینى، ص ۱۹، مؤسسۀ فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران.

[۲] . همان، ص ۲۰٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


5 + 6 =