دایره المعارف اسلام پدیا » تکثرتفسیر های متون دینی
منوی اصلی

تکثرتفسیر های متون دینی

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۰ در باب: پلورالیسم

این مبنا یک رویکرد هرمنوتیکى است که بر مبناى گرایش مفسر محورى بنیان شده است و معتقد به تأثیر تمام عیار پیش فرض‏ها و پیش دانسته‏هاى هر مفسرى در هنگام فهم متون است. از نظر این رویکرد، مؤلف و گوینده نیز چون مفسر است و شأن مؤلف بودن خود را پس از اداى متن از دست مى‏دهد. طبق این مبنا، عبارات به خودى خود مفهم چیزى نیستند و این مفسر است که با پیش فرض‏ها و ساختار معرفتى خود، روح معنا را در کالبد عبارات مى‏دمد. به عبارت دیگر، معناى موجود در بطن یک عبارت مانند موم است و این شاکلۀ ذهن مفسر است که بنابر ساختمان معرفتىِ خود، آن را در قالبى خاص شکل مى‏دهد. پس عبارات، آبستنِ معانى نیستند، بلکه گرسنۀ معانى مى‏باشند و این معانى را مفسران و مخاطبان باید به عبارات ببخشند.[۱]


[۱] . ر.ک: سروش، عبدالکریم، مجلات کیان، شماره ۳۶و ۳۷ و ۳۸، مقاله صراط هاى مستقیم، انتشارات صراط، تهران ؛ بیات و دیگران، عبدالرسول، فرهنگ واژه‏ها، مؤسسۀ اندیشه و فرهنگ دینى، مقالۀ پلورالیسم دینى، چاپ اول، ۱۳۸۱ ش.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


2 + = 11