دایره المعارف اسلام پدیا » تفکیک میان گوهر وصدف دین
منوی اصلی

تفکیک میان گوهر وصدف دین

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۰ در باب: پلورالیسم

یکی از مبانی پلورالیسم دینی تمایز میان “گوهر دین” و “صدف دین” و اصالت دادن به گوهر و مغز ادیان و نادیده گرفتن صدف‏ها است. که در این مبنا معمولاً تعالیم و آموزه‏ها و خصوصاً آداب و مناسک، ظاهر آنها به عنوان صدف و پوستۀ دین تلقى مى‏شوند.[۱][۱] . بیات و دیگران، عبدالرسول، فرهنگ واژه‏ها، ص۱۵۳، مؤسسۀ اندیشه و فرهنگ دینى، مقالۀ پلورالیسم دینى، چاپ اول، ۱۳۸۱ هش.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 6 = 9