دایره المعارف اسلام پدیا » تفاوت های مفهومی وزبانی
منوی اصلی

تفاوت های مفهومی وزبانی

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۰ در باب: پلورالیسم

در مبنای تفاوت های مفهومی و زبانی چنین گفته شده؛ مفاهیمی که در ادیان آورده شده است خاص همان دین است؛ مسیحیان مفهوم مسیح را، بودائی ها مفهوم نیروانا، هندوها مفهوم برهمن، و… هریک از این تصورات، آن گونه که در این ادیان، بیان گردیده، معنای خود را از کاربرد آن مفهوم در متن آن دین به دست می آورد، این نیست که دو دین، یک مفهوم را به کار می برند و اقوال متناقض در باب آن بیان می کنند،[۱] بلکه همۀ ادیان پیام واحدى دارند و با اندکى تحلیل، اختلافات میان آنها برداشته مى‏شود و در واقع، اختلافات ادیان، ناشى از اختلاف تفاسیر و اختلاف‏هاى زبانى و غیر واقعى است.[۲][۱] ربانى گلپایگانى، على، تحلیل و نقد پلورالیسم دینى، ص ۶۷، مؤسسۀ فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران.

[۲]. ر.ک: سروش، عبدالکریم، صراطهاى مستقیم، مجلات کیان، شمارۀ ۳۶و ۳۷ و ۳۸، انتشارات صراط، تهران ؛ بیات و دیگران، عبدالرسول، فرهنگ واژه‏ها، ص۱۵۶، مؤسسۀ اندیشه و فرهنگ دینى، مقالۀ پلورالیسم دینى، چاپ اول، ۱۳۸۱ ش.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


8 + = 13