دایره المعارف اسلام پدیا » تجربۀ دینی( تنگناهای شهود و شناخت حقیقت مطلق)
منوی اصلی

تجربۀ دینی( تنگناهای شهود و شناخت حقیقت مطلق)

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۰ در باب: پلورالیسم

در مبنای تجربۀ دینی، بر تجربۀ وحیانى و تجربۀ دینى تأکید مى‏ ورزد و اساساً دین را در حد تجارب دینى فرو مى‏کاهد. و تجربۀ دینى همواره در هنگام گزارش و تفسیر، به دلیل دخالت امور متنوعى همچون پیش فرض‏ها و زمینه‏هاى فرهنگى و معرفتى، متنوع مى‏گردد و تنوع ادیان در واقع انعکاس تجارب دینى واحد در آینۀ فرهنگ‏ها است.

لازم به ذکر است که این مبنا مبتنى بر تفاوت بین حقیقت “فى نفسه” و حقیقت “نزد ما” است (نومن وفنومن کانتی). واقعیتى در “نفس الامر” وجود دارد که ضرورتاً ادارک کاملى از آن نزد کسى موجود نیست و دست اندیشۀ ما از دامان آن کوتاه است، اما حقیقتى نزد ما وجود دارد که جنبۀ پدیدار واقعیت است. ادیان به علت مواجهۀ انسان‏ها با امر قدسى و ریختن آن در ظرف اعصار و فرهنگ‏هاى مختلف متکثر شده‏اند. علاوه بر این، خداوند هم براى ایجاد یک ارتباط مؤثر، پیام خویش را با درون مایه‏هاى فرهنگ‏هاى هر ملتى، در هر عصرى، متناسب کرده است.[۱][۱]. ر.ک: ربانی گلپایگانی، علی، تحلیل و نقد پلورالیسم دینی، ص۷۵، مؤسسۀ فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش؛ سروش، عبدالکریم ، صراط هاى مستقیم، انتشارات صراط، تهران، مجلات کیان، شماره ۳۶، مقالۀ صراطهاى مستقیم و شماره ۳۷ و ۳۸؛ بیات و دیگران، عبدالرسول، فرهنگ واژه‏ها، ص۱۵۴و۱۵۶،  مؤسسۀ اندیشه و فرهنگ دینى، مقاله‏ى پلورالیسم دینى، چاپ اول، ۱۳۸۱ ش.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 8 = 16