دایره المعارف اسلام پدیا » ایمان از دیدگاه متکلمان مسیحی
منوی اصلی

ایمان از دیدگاه متکلمان مسیحی

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۰ در باب: ایمان

با دقت نظر در آراء متکلمین مسیحی به این مطلب می رسیم که آنها بیشتر طریقه عرفانى را در تعریف ایمان پیش گرفته‏اند، پس با توجه به این مطلب دیدگاه های برخی از آنان را نقل می کنیم:

ایان باربور مى‏نویسد:

“تیلیخ” گفته است که دین همواره با مسائل مربوط به «دلبستگى واپسین» سر و کار دارد که سه خصیصه دارد. اول: دلبستگى واپسین داشتن؛ یعنى تعهد بى‏محابا، بیعت و سرسپردگى. این موضوع، موضوع مرگ و زندگى است، چه پاى معناى زندگانى در میان است و انسان زندگى‏اش را در گرو این مى‏گذارد که یا این عهد را به سر برد، یا جان را بر سر این کار بگذارد. دوم: دلبستگى واپسین یک ارزش والا پدید مى‏آورد که سایر ارزش ها بر وفق و طبق آن تنظیم مى‏گردد.

سوم: این که دلبستگى واپسین در دل خود یک دیدگاه شامل و جامع، و جهت یافتگى زندگى، نهان دارد؛ چرا که به همه  حوزه‏هاى زندگى و همه هستى انسان مربوط مى‏شود».[۱]

در جاى دیگر از قول “ریچارد سن” مى‏نگارد:

«براى پى بردن به مراد کتاب مقدس یا الهیات اهل کتاب از کلمه ایمان، باید به این نکته پى برد که مراد از آن القای یک فهم یا یک اندیشه به شیوه‏اى که از معرفت برهانى کمتر باشد، نیست. مسئله، مسئله باور کردن است، نه اثبات کردن».[۲]

این نظریه ضمن این که قصد دارد ایمان را امرى فراتر از علم و معرفت و برهان بداند، مى‏خواهد این نکته را روشن سازد که ایمان امرى متناقض با عقل نیست و عملى کورکورانه محسوب نمى‏گردد.

«در بسیارى از آیات و عبارات “عهد جدید”، ایمان را نقطه مقابل بیم و اضطراب مى‏یابیم. ایمان عبارت است از: جهت یافتگى یا اهتداى اراده و بیشتر اعتقاد به پسین در یک شخص است، تا متقاعد شدن به صدق و صحت یک قضیه. اعتماد یا وثوق، واکنشى است که از “وثوق پذیرى” خدا و آمرزگارى و لطف او انگیخته مى‏شود، و در عین حال عمل انسانى وثوق کردن نیز هست. چه در اعتماد به خداوند است که انسان از حول و قوه خویش دست مى‏شوید. روى آوردن به خدا مستلزم روى برتاختن از هر آن چیزى است که بیش از آن محل وثوق و اعتماد بوده است. ایمان، مستلزم «ایمان ورزى، توکل، بیعت، و اطاعت است».[۳][۱]. ایان باربور، علم و دین، ترجمه، بهاء الدین خرمشاهى، ص ۲۵۷، مرکز نشر دانشگاهى تهران، ۱۳۶۲٫

[۲]. همان، ص ۲۵۹

Alam Riehardson, cd. A Theological Work book of the bible ) london, SCM press, 1951 pb)

[۳]. همان، ص ۲۶۰٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


+ 4 = 11