دایره المعارف اسلام پدیا » اصول عملیه
منوی اصلی

اصول عملیه

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۰ در باب: اصول فقه

مجتهد در مقام جست و جو از ادلۀ شرعی، گاهی در برخی موضوعات، دلیلی نقلی که مستقیماً با آن موضوع مرتبط باشد را نمی یابد؛ لذا برای بیان حکم شرعی ناچار است که به برخی از اصولی استناد کند که از منبع عقل یا از برخی عمومات موجود در منابع نقلی سرچشمه گرفته است. به این اصول، اصول عملیه گفته می شود.[۱]

وجود اصول عملیه کمک زیادی به پویایی فقه کرده است، به طوری که با استفاده از آن می توان در مورد موضوعات جدیدی که سابقه ای در شریعت نداشته است، نظر داده و حکم آن را با اصول برگرفته از عقل و عمومات نقل، استخراج کرد.[۱]. در کتاب کفایه الاصول مرحوم آخوند خراسانی چنین آمده است:« المقصد السابع فی الأصول العملیه و هی التی ینتهی إلیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل مما دل علیه حکم العقل أو عموم النقل‏.» نک: آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ص ۳۳۷، موسسه آل البیت، ۱۴۰۹ ق.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 6 = 13