دایره المعارف اسلام پدیا » تغییر کاربری در وقف
منوی اصلی

تغییر کاربری در وقف

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۰ در باب: وقف

تغییر کاربری در وقف

نوعاً هر واقفی در وقف خود نیتی خیرخواهانه دارد که با توجه به زمان و مکان، شیوۀ رسیدن به آن نیت خویش را نیز مشخص می کند، امّا همواره این امکان وجود دارد که شیوۀ موجود در وقف و یا حتی مصرف تعیین شده برای آن، دیگر امری پسندیده، عرفی و عاقلانه به شمار نرود.

به عنوان نمونه، اگر واقفی، کاروان سرایی را وقف کند تا کرایه ای که جهت توقف کاروان ها و تیمار چهارپایان در آن دریافت می شود، هزینۀ خرید شمع برای روشنایی مسجدی شود، آیا می توان امروزه به چنین وقفی هم از لحاظ نوع درآمد و هم از لحاظ شیوۀ مصرف پای بند بود؟!

البته ادعا نمی شود که تمام وقف ها از چنین خصوصیتی برخوردار بوده و باید تغییر وضعیت یابند. از طرفی و با توجه به سلایق مختلفی که در نوع تغییر کاربری ها وجود دارد، نمی توان به صورت هم زمان، رضایت تمام سلیقه ها را به دست آورد و عقل جمعی اقتضا می کند که نهادهایی مستقل با هم کاری متولیان وقف، عهده دار مدیریت تغییرات شوند.

به هر حال آموزه های اسلامی گرچه تغییر در وقف را مجاز نمی دانند، اما بی اثر شدن موضوع وقف و کاربردهای آن از جمله مواردی است که تغییر آن می تواند مورد تأیید اسلام باشد .
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


2 + = 8