دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم شناسی معاد
منوی اصلی

مفهوم شناسی معاد

تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۰ در باب: معاد

برای معاد تعریف های گوناگونی شده است که در این جا چند مورد از آن را بیان می کنیم:

۱٫ رجوع و بازگشت به موطن اصلى[۱]

۲٫ مرگ بعد از زندگى و زندگى بعد از مرگ[۲]

۳٫ ایجاد عالم دیگرى همانند دنیا و اجتماع انسان ها از اولین تا آخرین[۳]

۴٫ بازگشت نفس به سوى مبدأ[۴]

۵٫ انتقال روح از عالم شهادت به عالم غیب[۵]

۶٫ جمع نفوس جزئى به سوى نفس کلى[۶]

یکى از نتایج حاصل از موارد فوق، این است که شرط اساسى در مسئلۀ معاد، انتقال به عالم دیگر است؛ لذا مباحث پیرامون مرگ، بقاى نفس، جاودانگى و… خارج از بحث یا به تعبیرى از مباحث مقدماتى است.

مراد از معاد این است که انسان ها بعد از مرگ، در جهان دیگری زنده و محشور شده و برای دیدن نتیجۀ اعمال دنیوی خود به محکمۀ عدل الاهی برای محاسبۀ اعمال فرا خوانده می شوند.

اعتقاد به معاد و قیامت، بعد از اعتقاد به توحید، مهم ترین مسئلۀ دینی و اسلامی است. پیامبران آمده اند برای این که مردم را به دو حقیقت یکی به خدا و مبدأ و دیگری به قیامت و معاد آشنا و معتقد کنند.[۱]. ربانى، محمد رضا، معاد ربانى، ص ۱۴، چاپ اول، مؤسسۀ کیهان.

[۲]. الله وردیخانى، على، مبدأ و معاد (ازلیت و ابدیّت) فلسفى و حکمى، ص ۹۷، چاپ دوم، آستان قدس رضوى.

[۳]. مغنّیه، محمد جواد، فلسفۀ مبدأ و معاد، راشدى، لطیف، ص ۱۵۷، چاپ اول، چاپخانه امیر.

[۴]. صدر المتألهین، المبدأ و المعاد، آشتیانى، سید جلال الدین، ص ۵۲۸، چاپ دوم، دفتر تبلیغات اسلامى.

[۵]. ابراهیمى دینانى، غلامحسین، شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردى، ص ۵۲۹، چاپ چهارم، انتشارات حکمت.

[۶]. محى الدین بن عربى، الفتوحات المکّیّه، ج ۱، ص ۳۱۱، دار صادر، بى‏تا، بیروت.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


2 + 8 =