دایره المعارف اسلام پدیا » شرایط مضاربه
منوی اصلی

شرایط مضاربه

تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۰ در باب: مضاربه

مضاربه ازعقود جایزه است و در آن چند چیز معتبر است:

اوّل: مالک و عامل، باید بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد.

دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربى باشد یا غیر عربى).

سوم: باید سرمایه؛ عین خارجى باشد و مضاربه با دَین صحیح نیست، بله چنان چه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف خود کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است.

چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنان چه شرط کنند که چیزى از سود براى غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر این که شرط کنند غیر کارى که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت، شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد.

پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنى چند در صد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینى از سود، مربوط به عامل و بقیّه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا بر عکس.

ششم: عامل؛ قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد.

هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابر این اگر مالک پول و سرمایه را به کسى بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.[۱]

 


[۱]. امام خمینی، توضیح المسائل (محشى)، (نظر آیت الله فاضل لنکرانی) ج ‏۲، ص ۳۰۳، م ۲۴۲۶٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 4 = 10