دایره المعارف اسلام پدیا » سقوط قصاص
منوی اصلی

سقوط قصاص

تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۰ در باب: قصاص

یکى از راه‏هاى اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت مى‏شود و قصاص امکان‏پذیر خواهد بود.[۱] لکن اگر شهود، در حضور قاضی بعد از حکم او (طبق شهادت آنان) از شهادت خود برگردند، قصاص ساقط می شود.[۲] هم چنین اگر بعد از حکم قاضی معلوم شود  که شهود دروغ گو بوده اند و دروغ گفته اند قصاص ساقط می شود یا بهتر بگوئیم اصلاً قصاص ثابت نمی گردد[۳]؛ زیرا یکی از شرایط شخص شهادت دهنده این است که عادل باشد و دروغ با عدالت منافات دارد.[۱]. امام خمینى، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۴۴؛ خوئى،سید ابوالقاسم، مبانى تکمله المنهاج الصالحین، ج ۲، ص ‏۹۶، مؤسسه احیاء آثار امام خویی؛ نجفى، محمد حسن،جواهر الکلام، ج ۴۲، ص ۲۰۹، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

[۲]. مروارید، علی اصغر، الموسوعه الفقهیه، القضاء و الشهادات، ج ۴، ص ۱۴، بیروت، ۱۴۲۱ ق.

[۳]. تحریرالوسیله، ج ۲، ص۴۴۱ ؛ مبانى تکمله المنهاج الصالحین، ج ۲، ص ‏۹۶ ؛ جواهر الکلام، ج ۴۲، ص ۲۰۹٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


5 + = 9