دایره المعارف اسلام پدیا » تعریف رقص
منوی اصلی

تعریف رقص

تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۰ در باب: رقص

رقص حرکات موزونی است که به منظور لهو و لعب انجام می شود.[۱]

 و هم چنین برخی گفته اند: هر عملی که عرفاً بدان رقص بگویند.


[۱]. حسینی، سید مجتبی، پرسشها و پاسخ های دانشجوئی (احکام موسیقی)، ص ۸۴٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


8 + 7 =