دایره المعارف اسلام پدیا » اسباب سقوط قصاص
منوی اصلی

اسباب سقوط قصاص

تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۰ در باب: قصاص

اسباب سقوط مجازات قصاص عبارتنداز: تعارض شهادت و اقرار، تعارض بینه ها، رجوع شهود از شهادت، ثبوت دروغ گویی شهود.

برای توضیح بیشتر، تأثیر هر یک از موارد را بر قصاص بررسی می کنیم:

الف: تعارض شهادت و اقرار:

در صورت تعارض شهادت شاهدان با اقرار، مشهور بین فقها، این است که ولیّ دم می تواند یکی از موارد زیر را اختیار نماید:

۱٫ مشهود علیه را قاتل شناخته و قصاص کند.

۲٫ مقرّ را مجرم شناخته، مورد قصاص قرار دهد.

۳٫ هر دو نفر (مشهود علیه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هریک را بپردازد.

۴٫ از قصاص و کشتن هر دو نفر (متهم و مقرّ ) صرف نظر نماید و به گرفتن دیه (خونبها ) اکتفا نماید.[۱]

ب:تعارض بینه ها:

در صورت تعارض بیّنه ها (شهود)، قصاص و دیه هر دو ساقط مى‏شود.[۲]

ج :رجوع شهود از شهادت:

اگر قبل از حکم کردن حاکم ، شهود از شهادت خود برگردند شهادت آنها ساقط می ‌شود و حکمی بر طبق آن صادر نمی شود، و اگر بعد از حکم کردن حاکم بر طبق شهادت آنها، از شهادت خود برگردند، قصاص ساقط می شود. [۳]

د:ثبوت دروغ گویی شهود:

اگر ثابت شود که شهود دروغ گو هستند از عدالت ساقط شده و قصاصی که با شهادت آنان ثابت شده ساقط می گردد یا بهتر بگوئیم اصلاً قصاص ثابت نمی گردد… .[۴][۱] . خوئى،سید ابوالقاسم، مبانى تکمله المنهاج الصالحین، ج ۲، ص ۹۴، مؤسسه احیاء آثار امام خویی.

[۲] . مبانى تکمله المنهاج الصالحین، ج ۲، ص ۹۹؛ امام خمینى،روح الله، تحریر الوسیله، ج ۲، ص  ۴۵۱٫

[۳] . مروارید، علی اصغر؛ الموسوعه الفقهیه، القضاء و الشهادات، ج ۴، ص ۱۴، چاپ بیروت ، ۱۴۲۱ ه ق.

[۴].  تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۴۱؛ مبانى تکمله المنهاج الصالحین، ج ۲، ص‏۹۶ ؛ نجفى، محمد حسن،جواهر الکلام، ج ۴۲، ص ۲۰۹، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


9 + 2 =