دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم حبط
منوی اصلی

مفهوم حبط

تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: حبط

کلمۀ حبط به معناى باطل شدن عمل، و از تأثیر افتادن آن است، در صحاح اللغه آمده است: “حبط عمله حبطا بطل ثوابه “عملش حبط شد؛ یعنی ثواب آن از بین رفت،[i] هم چنین در المصباح المنیر  آمده “حبط العمل حبطا … فسد و هدر”[ii]؛ عملش حبط شد؛ یعنی عمل فاسد و تباه شد.


[i]. الجوهری،اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج ۳، ص ۱۱۱۸،دار العلم ،بیروت،۱۹۹۰ م.

[ii]. الفیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ص ۱۱۸٫
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


7 + 9 =