دایره المعارف اسلام پدیا » فرق حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی
منوی اصلی

فرق حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی

تاریخ: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: حکومت

حکومت اسلامی در صدد بیان ماهیت حکومت است و منظور از آن حکومتى است که نظام هاى مختلف آن اعم از سیاسى، حقوقى و اقتصادى، مطابق و منبعث از منابع و آموزه هاى اسلامی باشد، اما جمهورى اسلامى بیشتر نظر به “ساختار” حکومت اسلامی دارد که در شرایط زمانى خاص (مانند عصر حاضر) بهترین و مناسب ترین شکل و قالب براى تحقق آن آموزه هاى اسلامی و دینى است.

بنابراین تفاوت بین حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی از نوع تفاوت بین محتوا و قالب است. حکومت اسلامی محتوا و ساختار درونی را مشخص می کند و جمهوری اسلامی، قالب و شکل اجرایی این ساختار درونی است.

نظر امام خمینی (ره) از همان ابتداى انقلاب این بود که «شیوۀ حکومت» و «قانون اساسی» آن باید با نظر مستقیم مردم باشد به همه پرسى گذارده شود تا شیوۀ حکومتى خاصّى بر مردم تحمیل نشود بنا بر این برای تعیین نوع حکومت در روز ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ رأى گیرى سراسری برگزار و با رأی بیش از (۹۸درصد) شیوۀ حکومتى «جمهورى اسلامى » توسط مردم تعیین گردید.[۱]

اما باید توجه داشت تا رسیدن به جامعۀ کامل اسلامی راه طولانی وجود دارد و تشکیل حکومت اسلامی با قالب جمهوری اسلامی، نقطۀ شروعی برای رسیدن به جامعۀ نمونۀ اسلامی با محوریت دستورات خداوند است.


[۱]. با استفاده از سؤال ۱۸۱۷ (سایت اسلام کوئست: ۲۲۲۸).
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 8 = 14