کپی شد

‏ویژگی‌های حاکمان آل‌بویه

هر یک از پادشاهان و حاکمان در طول تاریخ، در زندگی شخصی، اجتماعی، سیاسی و اداره امور جامعه خود، دارای روش‌هایی بوده و از ویژگی‌های خاص خود برخوردار بوده‌اند. دودمان آل‌بویه نیز از این قاعده مستثنا نبوده، دارای ویژگی‌ها و روش‌های خاص خود بوده و بر مبنای آن عمل می‌کردند، که در ادامه مقاله به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود.