searchicon

کپی شد

کتابنامه

 1. ابوعلى سينا، حسین بن عبدالله، معراج‏نامه، تصحيح نجيب مايل هروى، انتشارات آستان قدس رضوى.
 2. ارسطو، اخلاق نيکوماخوسی، ترجمه: لطفى، محمدحسن، تهران، نشر طرح نو، 1378.
 3. امینی، ابراهیم، خودسازی، قم، انتشارات شفق، 1372.
 4. آمدی، غرر الحکم و دررالکلم، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، 1388.
 5. بریه، امیل، تاریخ فلسفه در دوره انتشار فرهنگ یونانى، ترجمه داودى، على‏مراد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1352.
 6. پایکین، ريچارد، استرول، آوروم، كليات فلسفه، ترجمه: مجتبوى، سيد جلال‏الدين، انتشارات حكمت، تهران، 1376.
 7. پینکافس، ادموند، از مسأله محوری تا فضیلت گرایی. (کتابنامه تکمیل شود)
 8. جمعی از مترجمان، فلسفه اخلاق، مجموعه مقالات، برگرفته از دائره المعارف فلسفه اخلاق بکر، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380.
 9. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، مؤسسة آل البیت، قم، 1409 هـ ق.
 10. حسینی همدانی، آقا سید محمد، انوار درخشان در تفسیر قرآن. (کتابنامه تکمیل شود)
 11. حقانی زنجانی، حسین، اهمیّت روانشناسی اسلامی و نقش آن در تاریخ علم، نشریه درسهایی از مکتب اسلام، 1338، شماره 8.
 12. خمینی، سیدروح الله، مبدا و معاد. (کتابنامه تکمیل شود)
 13. دائرة المعارف فلسفه اخلاق، ص 1187. (کتابنامه تکمیل شود)
 14. دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، فلسفه تعلیم و تربیت،انتشارات سمت، تهران، 1372.
 15. رازی (مسكویه)، ابوعلی بن محمدیعقوب، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، دار مكتبة الحیاة.
 16. رازى، حسين بن على، ابوالفتوح، روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن، بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، مشهد، ایران، 1408ق.
 17. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: داودى، صفوان عدنان، دارالعلم‏، الدار الشامیة، چاپ اول، دمشق، بیروت، 1412 ق.
 18. رجبی، محمود، انسان شناسی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380ش.
 19. رسائی‌، حمید، رساله سیمای خوشبختی‌. (کتابنامه تکمیل شود)
 20. سجادی، سیدعلی، سعادت و شقاوت از دیدگاه قرآن و حدیث، نشریه داخلی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، بهار و تابستان، 1377.
 21. شیروانی، علی، اخلاق اسلامی و مبانی نظری آن، قم، انتشارات دار الفکر، 1379.
 22. صدر المتألهين، الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، دار احياء التراث، چاپ سوم، بيروت، 1981 م.
 23. صدر المتألهين، محمد بن ابراهیم، المبدأ و المعاد، آشتيانی، سيد جلال الدين، انجمن حكمت و فلسفه ايران، تهران، 1354 ه. ش.
 24. صدرالمتالهین، محمد بن ابراهیم، تفسیر القرآن الكریم (صدرا)، انتشارات بیدار، چاپ دوم، قم، 1366ش.
 25. صدوق، التوحید، انتشارات جامعۀ مدرسین، قم، 1357 هـ ش.
 26. طباطبايى، سيد محمد حسين، ‏المیزان في تفسيرالقرآن، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، ایران، 1417ق.
 27. طباطبائى، محمد حسين، تفسير الميزان، ترجمه تفسير الميزان، موسوى همدانى، سيد محمد باقر، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ: قم، 1374.
 28. طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، انتشارات ناصر خسرو، تهران، 1372ش.
 29. علیان نژاد، ابوالقاسم، سوگندهای پربار قرآن، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (علیه السلام)، قم، 1386.
 30. فلسفی، محمد تقی، گفتار فلسفی، اخلاق از نظر همزیستی و ارزشهای اخلاقی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1383.
 31. کاپلستون، تاريخ فلسفه يونان، ترجمه دکتر مجتبوى، انتشارات سروش.
 32. کانت، ایمانوئل، بنیاد ما بعد الطبیعه اخلاق، ترجمه عنایت، حمید و قیصری، علی، تهران، نشر خوارزمی، 1369.
 33. کرسگارد، کريستين، سرچشمه ارزش از نظر ارسطو و کانت، ترجمه: جوادى، محسن، ارغنون، شماره 16، تابستان 1379.
 34. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول كافى، دار الكتب الإسلامية تهران، 1365 هجرى شمس.
 35. كاپستون، فردريک، تاريخ فلسفه، ترجمه مجتبوی، سید جلال، انتشارات علمی و فرهنگی و سروش، تهران، 1368 ش.
 36. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمة با ترجمه فارسی، (کتابنامه تکمیل شود).
 37. مسكویه، ابوعلی، كمیای سعادت، مترجم، زنجانی، میرزاابوطالب، انتشارات نقطه، چاپ اول، تهران، 1375.
 38. مصباح یزدی، محمد تقی، اخلاق در قرآن، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1376.
 39. مصباح یزدی، محمد تقی، به سوی خودسازی، قم، انتشارات مؤسسه امام خمینی، 1380.
 40. مصباح، مجتبی، فلسفه اخلاق (طرح ولایت)، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 41. مطهری، مرتضی، بحثی درباره سعادت، سالنامه مکتب تشیع، شماره 7.
 42. مطهری، مرتضی، حکمتها و اندرزها، قم، انتشارات صدرا، 1374.
 43. مطهری، مرتضی، سیری در سیره نبوی، انتشارات صدرا، چاپ 31، تهران، بهمن 1373.
 44. مطهری، مرتضی، مقالات فلسفی، تهران، نشر حکمت، 1366.
 45. مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى‏، (فلسفۀ اخلاق فلسفۀ اخلاق).
 46. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران ،‌1363 ش.
 47. مكارم شيرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ناشر: دار الكتب الإسلامية، چاپ: تهران، 1374.
 48. ملکيان، جزوه درس فلسفه اخلاق. (کتابنامه تکمیل شود)
 49. نصری، عبدالله، مبانی انسان شناسی در قرآن، جهاددانشگاهی، چاپ 2، تهران، 1368.
 50. نهج البلاغه، ح 131، صبحى صالح. (کتابنامه تکمیل شود)
 51. سید رضی، ترجمه دشتی، محمد، نهج البلاغه، خطبه 86. ناشر موسسه فرهنگی انتشاراتی زهد، چاپ  هفتم، 1386.