searchicon

کپی شد

کارت های اعتباری

در مورد کارت اعتباری فتوای مقام معظم رهبری چنین است: آن مقدار پول که در حساب موجود است و از آن در حین استفاده برداشت می کنید، بلا اشکال است، ولی مقداری که به حساب اعتبار و بدون داشتن وجه در حساب، به شما داده می شود، اگر به عنوان قرض بوده و بر آن سود تعلق گیرد؛ اصل قرض صحیح، ولی مقدار مازاد، ربا می باشد و حرام است.[1]


[1]. پاسخ دفتر رهبری به سؤال 369 (سایت اسلام کوئست: 369)، نمایۀ: کارت های اعتباری و ربای بانکی.