searchicon

کپی شد

چکیده مقاله مفهوم‌شناسی توریه

یکی از واژه‌هایی که در متون اسلامی مورد بحث قرار گرفته، واژه «توریه» است. در این میان از جمله مطالبی که درباره این واژه مطرح است، مبحث مفهوم‌شناسی این کلمه است. توریه، در لغت عرب از ماده «وری» و مصدر باب تفعیل، و به معنای پوشانیدن یک چیز، پنهان کردن خبر و اظهار غیر آن است. مترادفات لغوی توریه عبارتند از: «اخفاء» و «ستر». ‏

«توریه» در اصطلاح، از محسنات معنوی علم بدیع به شمار می‌آید و این گونه تعریف شده که لفظی گفته شود که دو معنای دور و نزدیک دارد، ولی گوینده با اعتماد به قرینه‌ای پنهان، معنای دور را اراده نماید.

«معاریض» و «ایهام» از مترادفات معنای اصطلاحی توریه‌اند. معنای اصطلاحی توریه در قرآن، روایات، و علومی؛ نظیر فقه، ادبیات، و عرفان به کار رفته است. همچنین توریه با دروغ، تقیه، استخدام و حیله، تفاوت دارد.