searchicon

کپی شد

چکیده مقاله تقیه

واژه تقیه را به معنای «حفظ و صیانت، پرهیز، نگاه داری، پنهان کردن، خودنگهداری و محافظت از خویش گفته‌اند.

برخی گفته‌اند: تقیه همان توریه است، ولی حق این است که این دو با هم تفاوت دارند. برخی نیز گفته‌ا‌ند که تقیه نوعی دروغگویی مذموم است و حال این‌که ماهیت دروغ با تقیه، کاملا متفاوت است.

بعضی نیز از تقیه تعبیر بهخ نفاق کرده اند در حالی که نفاق اظهار ایمان و مخفی نمودن کفر و تقیه اظهار کفر و مخفی نمودن ایمان است.

دلایل زیادی از جمله: دلیل های قرآنی و حدیثی، حکم عقل و همچنین سیره معصومان (علیهم السلام) و سیره و روش عقلا برای جواز تقیه وجود دارد.

صاحب نظران دلایل دیگری نیز؛ مانند: فطرت، اجماع، سیره متشرعه برای مشروعیت تقیه را شمرده اند.

تقیه دارای انواع متعددی از جمله: تقیه خوفی، مداراتی، کتمانی (پوششی)، اکراهی، فردی، سیاسی می باشد.

تقیه دارای احکام خاصی؛ مانند: حکم تکلیفی (واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام)‌ و وضعی است. همچنین تقیه دارای مواردی با عنوان مستثنیات تقیه نیز می باشد.

تقیه دارای آثار متعددی برای فرد و جامعه است و همین امر باعث شده که ضرورت آن در جامعه احساس شود. البته در این میان شبهه هایی هم بر آن وارد شده که در جای خود جواب داده شده است.