searchicon

کپی شد

چشم زخم و دانه اسپند

نظر به این که معمولاً دود کردن اسپند یکی از راه های مقابله با چشم زخم شناخته می شود؛ جا دارد که این امر مورد بررسی قرار گیرد.

اسپند گیاهی است خودرو، که بیشتر در نواحی کویری می روید. جزو گیاهان دارویی به حساب می­آید و از قدیم در مناطق مختلف جهان کار برد طبٌی داشته است.[1]

اسپند در زبان عربی «حَرمَل» نامیده می شود، و در روایات برای درمان بیماری های روحی و جسمی سفارش شده است؛ ولی به طور خاص برای درمان و جلوگیری از چشم زخم سفارش نشده است.

در روایاتی که دربارۀ گیاه اسپند نقل شده است، به جنبه دارویی بودن این گیاه پرداخته شده است. برای درمان برخی بیماری های روحی؛ مثل ترس، استفاده از این گیاه سودمند دانسته شده است.[2] هم چنین در روایات برای درمان بیماری های جسمی؛ مانند جذام[3] و تقطیر بول[4] مفید معرفی شده است.

در حدیثی از حضرت علی (ع) نقل شده است که می فرماید: «در ریشۀ اسفند  نشره[5] و در تنه آن شفای هفتاد و دو مرض است».[6]

نتیجه این که روایتی یافت نشد که در آن اسپند به طور مستقیم برای جلوگیری یا درمان چشم زخم مؤثر قلمداد شده باشد.[1]. نک: کتابخانه دیجیتالی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.

[2]. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 59، ص 234، چاپ اول، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1404ق.

[3]. همان.

[4]. همان، ص 188؛ نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج 16، ص 446، مؤسسة آل البیت، قم، 1408 ق.

[5]. یعنی دور کردن حسد.

[6]. کوفی، محمد بن محمد، الجعفریات، ص 244، مکتبة نینوی الحدیثة، تهران؛ تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج 2، ص 150، دارالمعارف، مصر، 1385 ق؛ مستدرک الوسائل، ج 16، ص 460.