searchicon

کپی شد

چشم زخم در اسلام

گروهی از مردم چشم زخم و شور چشمی را جزو امور خرافی دسته بندی می كنند و هیچ گونه اعتقاد و باوری به آن ندارند، امّا اسلام بر خلاف این باور، آن را جزو امور خرافی ندانسته است. قرآن و روایات نمونه ها و گزارشاتی را در خود جای داده است که اصل چشم زخم را تأیید می كنند.