searchicon

کپی شد

پاکدامنی آمنه بنت وهب

آمنه در دوران کودکیش در بهترین محیط و پاکترین خانواده زندگی کرده است خداوند به آمنه به اندازه ای نورانیت، زیبایی و کمال داده بود که بانو و سرور قوم زهره به شمار می آمد

او دختری بود که از چشم ها پنهان بود و از ابتذال، مصونیت داشت حتی راویان نتوانسته اند از شکل و سیمای او در دوران کودکیش سخن بگویند او در حجاب و پوشش کامل قرار داشت همین اندازه نوشتند که وقتی عبد المطلب او را برای عبد الله خواستگاری کرد او در میان قریش از بهترین دختر ها بود.[1]

 

[1] . بنت الشاطی، مادر پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم،  ترجمه: بهشتی، احمد، ص ۹۹ و ۱۰۰؛ مرکز تبلیغی آینده سازان.