searchicon

کپی شد

ویژگی‌های مذهب حنبلیه

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مذهب حنبلیه، ظاهرگرایی، جمود بر نصوص و عدم اعتناء به تأویل است که این تفکر موجب شد تا آنان به تجسیم گراییده شوند. در ادامه مقاله (زیرموضوعات بعدی) به این مطلب پرداخته می‌شود.