searchicon

کپی شد

وسواس در انتخاب همسر

دقت در انتخاب همسر مناسب، هم شأن و متدین، برای زندگی مشترک آینده، کار بسیار پسندیده ای است و طبیعی است که انسان برای شریک زندگی خود که قرار است سال ها با او زندگی کند، شخصی را برگزیند که از هر جهت، چه از نظر اخلاقی، فکری و فرهنگی او را پسندیده و مورد تأیید باشد و اساساً یکی از دلایل جلوگیری اسلام از روابط نامشروع، افزایش  اعتماد در جامعه و ایجاد اعتماد برای کسانی است که قصد ازدواج باهم دیگر را دارند، اما این بدان معنا نیست که هیچ دختر خوب با ویژگی ها و شرایط مناسب و مورد تأیید شرع در جامعه وجود نداشته باشد، این چنین نظری ضمن این که مورد تأیید شرع و عرف نیست، خود نوعی توهین به قشر عظیمی از جامعه که زنان مسلمان باشند خواهد بود که نه شرع این اجازه را به انسان می دهد و نه قانون. علاوه بر این که چنین تفکری باعث اشاعه فساد شده و ترویج آن باعث بی اعتمادی نسبت به دختران خواهد شد و چنین چیزی با فلسفه ازدواج و آسان گیری در امر ازدواج منافات دارد. شایسته است به جای وسواس مقداری در خود و  و ویژگی های خود؛ تأمل کنیم و ببینیم که آیا ما نیز از هر جهت مورد تأیید هستیم؟ آنچه را که آموزه های دینی به ما می گوید و ما موظف به رعایت آن هستیم، همانی است که گفته شد؛ یعنی تحقیق در مورد همسر آینده و رسیدن به یک اطمینان نسبی و توکّل بر خداوند. در این گونه مسائل ما موظفیم به ظاهر عمل کنیم؛ یعنی اگر با تحقیق در مورد دختری؛ مردم محله و فامیل و… او را تأیید کردند، بدیهی است که باید به این تحقیق اعتماد کرد.