searchicon

کپی شد

والدین یمانی

پس از بررسی و جست‌وجو از منابع مختلف تاریخی و روایی هیچ‌گونه مطلبی که در آن نامی از پدر و یا مادر یمانی ذکر شده باشد، یافت نشد.