searchicon

کپی شد

همزمانی قیام یمانی و خراسانی با خروج سفیانی

در باره پیوسته بودن جنبش یمانی و خراسانی با خروج سفیانی روایات متعددی وجود دارد. این هم‌زمانی بقدری مسلم است که امام صادق (علیه السلام) برای نفی قیام سفیانی، بر عدم قیام یمانی استدلال فرموده‌است. هنگامی‌که در محضر آن حضرت از خروج سفیانی سخن به میان آمد، فرمود: «… کی و چگونه سفیانی خروج می‌کند، در حالی‌که کسی [یمانی] که چشم او را از کاسه درمی‌آورد، هنوز از صنعاء، خروج نکرده است؟!».[1]

همچنین از امام باقر (علیه‌السلام) چنین روایت شده است: «هنگامی که سفیانی بر ابقع و منصور یمانی پیروز شود،[2] ترک و روم خروج می‌کنند و سفیانی بر آنها نیز غلبه می‌یابد».[3]

امام باقر (علیه‌السلام) در روایت دیگری فرمود: «ثم یسیرُ الیهم … سپس منصور یمانی همراه با سپاهیانش از صنعا به سمت آنها (لشکر سفیانی) رهسپار می‌شود …، او با اخوص (سفیانی) روبه‌رو می‌شود… ، میان آن دو جنگی سخت درمی‌گیرد».[4]

امام صادق (علیه‌السلام) نیز در این خصوص فرموده‌است: «خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یک سال و یک ماه و یک روز است». [5]

از مجموعه روایاتی که در این زمینه وارد شده است، می توان هم‌زمانی قیام یمانی و خروج سفیانی و هم‌چنین هم‌زمانی حرکت خراسانی با آن‌ها را اثبات نمود.

 [1]. نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر، ص 277.

[2] . این روایت منافاتی با روایت بالا ندارد؛ زیرا این که یمانی چشم سفیانی را در می‌آورد به معنای غلبه بر وی نمی باشد.

[3]. کورانی، علی، معجم احادیث الامام المهدی، ج 3، ص 275.

[4]. همان، ص 276.

[5]. مفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج 2، ص 375.‏