searchicon

کپی شد

همراه داشتن قرآن درطول روز

به همراه داشتن قرآن اشکالی ندارد، مخصوصا زمانی که انسان به خاطر حفظ کردن آن، قرآن را به همراه دارد. اما رعایت چند نکته جانبی لازم است:

1. همراه داشتن قرآن در زمان جنابت[1] و حیض[2] مکروه است.

2. برای رساندن دست یا عضوی از بدن به خط قرآن باید با وضو بود.[3]

3. همراه داشتن قرآن در توالت طبق نظر همۀ مراجع محترم تقلید اشکالی ندارد؛ اما بهتر است از این عمل اجتناب شود[4]. [5]


[1] امام خمینی ، توضیح المسائل (المحشی)، ج1،ص215 .

[2] همان،  ج1، ص269.

[3] همان، ج1، ص 185، م316.

[4] با استفاده از نرم افزار پرسمان

[5] . اقتباس از سؤال شماره 2797 (سایت اسلام کوئست: 3094).