searchicon

کپی شد

نگاه به بدن خواهر زن و طریقه محرمیت با او

خواهر زن به داماد خانواده، نامحرم است ولی چون مرد، خواهر او را براى خود عقد کرده است (دائم يا موقت)، تا وقتى كه آن زن در عقد اوست نمى‏تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.[1] و نگاه کردن جاهایی از بدن او که واجب است پوشانده شود، چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است.[2]

و بنابر فتوای برخی از مراجع تقلید در صورتی که خواهر زن دارای دختری باشد، می توان با شرایط خاص درباره عقد ازدواج که در رساله های توضیح المسائل آمده ( مانند رضایت پدر و مادر او[3])، او را به عقد خود درآورد تا خواهر زن به او محرم شود.[4]

حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:

1.خواهر زن با داماد نامحرم است و حکم سایر افراد نامحرم را دارد.

2.اگر خواهر زن، دختر بدون همسری داشته باشد، داماد می تواند با اجازه همسر خود، خواهر زاده وی را به عقد ازدواج موقت خود در آورد، پس از پایان مدت عقد، که می تواند کوتاه باشد؛ مثلاً چند ساعت، دختر مزبور بر مرد نامحرم خواهد بود، ولی مادر وی یعنی خواهر زن این مرد­ _ بر او حرام ابدی و محرم می شود.

برای آگاهی از محارم به پاسخ 5059 (سایت اسلام کوئست: 5360) (محارم انسان) مراجعه شود.[1]. توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج 2، ص 465، م 2390؛ بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، ج 3، ص 454.

[2]. همان، ج ‏2، ص 485، م 2433.

[3]. همان، ج2، ص 466، م 2392 .

[4]. مکارم شیرازی: س: بنده و باجناقم با رضایت همسرانمان جهت راحتی در پوشش آنها (صرفاً برداشتن روسری و با لباس مناسب) قصد ایجاد محرمیت داریم. چگونه امکان پذیر است؟ آیا رضایت چهار نفره برای این کار کافی است ؟

پاسخ: بهتر است جز در موارد ضرورت از این کار خودداری کنید، ولی اگر هر دوی شما دختری داشته باشید و به عقد دیگری با شرایط خاصش در آورید، محرمیت ایجاد می شود. (سایت معظم له، بخش استفتائات، نحوه محرمیت خواهر زن: http://persian.makarem.ir/estefta/index.php؛ توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج 2، ص 483، م 2429؛ امام خمینی:« پدر و جد پدرى مى‏توانند براى محرم شدن، يك ساعت يا دو ساعت زنى را به عقد پسر نابالغ خود درآورند و نيز مى‏توانند دختر نابالغ خود را براى محرم شدن به عقد كسى درآورند ولى بايد آن عقد براى دختر مفسده نداشته باشد»؛ فاضل:«… بايد آن عقد براى دختر مصلحت داشته باشد، حتّى اگر به مقدار مهريه‏اى باشد كه براى دختر قرار مى‏دهند»؛ سیستانی: «اگر براى محرم شدن مثلًا پدر يا جد پدرى دختر يا پسر نابالغ خود را براى مدّت كوتاهى به عقد كسى درآورد، در صورتى كه بر آن مفسده‏اى بار نشود عقد صحيح است، ولى اگر در مدّت ازدواج پسر به طور كلّى قابليت تلذذ نداشته باشد، يا دختر به طور كلّى‏ قابل تلذذ از او نباشد صحّت عقد محلّ اشكال است».