searchicon

کپی شد

نزدیکی حائض با پوشش بهداشتی

نظر به این‌که جماع کردن با زن (در ایام حیض) در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، وضوح حکم، گویای آن است که مرد نباید در ایام حیض در فرج زن جماع نماید و کاندوم یا هر پوشش دیگر، به صرف قرار گرفتن بر روی آلت نمی تواند تغییری در حکم ایجاد کند؛ زیرا اصل مسئله حرمت دخول در ایام حیض است و کاندوم نمی‌تواند مانع دخول باشد، بلکه صرفاً پوششی برای رعایت بهداشت و پیش­گیری از باردار شدن محسوب می‌شود.[1]

 


[1]. استفاده از پرسش و پاسخ شماره 1288، از سایت اسلام کوئست.