searchicon

کپی شد

نام و القاب مشهور آیت الله کوهستانی ‏

نام مرحوم آیت الله کوهستانی، «محمد» و لقبش کوهستانی بهشهری؛ به جهت انتساب ایشان به روستای کوهستان از توابع بهشهر مازندران است. هم‌چنین ایشان را «آقاجان» یا «آقاجان کوهستان» می‌خواندند؛ زیرا وی برای تعلیم، تربیت و هدایت مردم و طلاب، زحمات فراوانی کشیده و برای آنان به گونه‌ای دلسوزی می‌نمود که آنها وی را همانند پدر مهربان خود دانسته؛ و به همین جهت وی را آقاجان خطاب می‌کردند.[1]

 

[1]. شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج 3، ص 254؛ کوهستانی، عبدالکریم، بر قله پارسایی، ص 4 و 16 و 143.