searchicon

کپی شد

ناسیه

ناسیه یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده است، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند باید روزهایی که خون او نشانه حیض را دارد تا ده روز حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه قرار دهد واکر نتواند حیض را به واسطه نشانه های آن تشخیض دهد بنا بر احتیاط واحب باید هفت روز اول را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.[1][1]. توضیح المسائل مراجع، ج1، ص291، م 496.