searchicon

کپی شد

مکروهات بر حائض

خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به حاشیه و ما بین خط های قرآن و نیز خضاب کردن به حنا و مانند آن برای حائض مکروه است.[1]

البته باید توجه داشت که کراهت در عبادات به معنای برخورداری از ثواب کمتر است؛ یعنی قرائت قرآن زن حائض هم ثواب دارد؛ بنا براین اگر زن در زمان حیض قرآن بخواند، ثواب می برد اما مقدار ثواب او نسبت به قرائت قرآن در زمانی که حیض نباشد کمتر است.[1]. توضيح المسائل مراجع، ج ‏1، ص 270، م 477.