کپی شد

موافقان و مخالفان مؤمن آل فرعون

با توجه به اینکه مؤمن آل فرعون دارای دو دوره برجسته؛ (الف. در زمان تقیه و قبل از اظهار ایمان. ب. بعد از اظهار ایمان تا زمان به شهادت رسیدن که بسیار دوره کوتاهی بوده است)، در زندگی خود می باشد، در هر دوره ای جایگاه خود را در رابطه با موافقان و مخالفان داشته است.

این یک امر طبیعی است که قبل از اظهار ایمان او به دلیل عدم اطلاع از افکار و عقاید وی، موافقان فراوانی داشته باشد. به عنوان مثال شخص فرعون و هم کیشان او از موافقان او بوده اند و وی را مورد احترام قرار می داده اند. اما بعد از اظهار ایمان، فرعون و همه همفکران و هم کیشان او از جمله مخالفان او گردیدند. به طور کلی می توان گفت: تمامی کسانی که در زمان او و در طول تاریخ مؤید افکار و عقاید وی بوده و هستند، از زمره موافقان و تمامی کسانی که در زمان او و در طول تاریخ مخالف افکار و عقاید وی بوده و هستند، از زمره مخالفان وی به حساب می آیند.

از زمره برجسته ترین موافقان وی می توان به حضرت موسی (علیه السلام)، آسیه بنت مزاحم؛ همسر فرعون و همسر و فرزندان او اشاره کرد.

در بین کسانی که از مخالفان وی به حساب می آیند، می توان به شخص فرعون، هامان و کسانی که سعایت او را نزد فرعون می نمودند تا موجب قتل او شوند، اشاره کرد.[1]

 

[1]. طبرسى‏، احمد بن على، الإحتجاج على أهل اللجاج، محقق / مصحح: خرسان، محمد باقر، ج 2، ص 370‏.‏