searchicon

کپی شد

موافقان و مخالفان علامه حسن زاده آملی

استاد علامه حسن زاده آملی در طول حیات بابرکت خویش، همانند بیشتر عالمان و دانشمندان، نسبت به سیره علمی و عملی خود موافقان و مخالفانی داشت. نوع طالبان علوم و معارف اصیل الهی و سالکان حقیقی کوی حق، موافق ایشان بوده و بعضی توفیق استفاده حضوری و غیرحضوری از آثار ایشان را داشته و دارند. در بین مخالفان نیز، علاوه بر دشمنان اسلام و انقلاب، از گروه‌های داخلی که مخالف فلسفه و عرفان‌اند، می‌توان نام برد.