searchicon

کپی شد

موافقان و مخالفان حضرت یعقوب (علیه السّلام)

حضرت یعقوب (علیه السلام) یکی از پیامبران بزرگ الهی بود که به واسطه وحی، با خداوند در ارتباط بود و هدایت مردم قوم خودش را بر عهده داشت؛ از این رو تمام موحدان زمانش با وی موافق بودند، از جمله با توجه به هم‌عصر بودن حضرت ایوب (علیه السلام) با حضرت یعقوب (علیه السلام)، می‌توان حضرت ایوب (علیه السلام) را از موافقان وی به شمار آورد.

در مقابل، کسانی‌که به دلیل هواپرستی و پیروی از هوای نفس، همواره با دعوت پیامبران مخالفت نموده و با موحدان، و حداپرستان سر ستیز داشتند، با حضرت یعقوب (علیه السلام) نیز مخالفت می‌نمودند.