searchicon

کپی شد

موافقان و مخالفان آیه‌الله وحید بهبهانی

در میان علمای برجسته تاریخ شیعه، آیه‌الله بهبهانی به‌عنوان یکی از مؤثرترین عالمان برجسته شیعه در حوزه علمیه، دارای جایگاهی بس والا است. از القابی مانند؛ وحید عصر، استاد الکل فی الکل و …، می‌توان دریافت که وی دارای جایگاه علمی بسیار بلندی بوده است. موضع‌گیری‌های عالمانه او در مقابل طیف اخباری، موجب شده بود که وی هم دارای موافقان و مخالفان متعددی شود.

به‌طور کلی می‌توان گفت: موافقان وی شامل همه کسانی که پیرو مشرب و مکتب اصولی و اندیشه علمی او بوده و در این راه، یا شاگرد وی بوده‌اند و یا این‌که از روش اصولی او حمایت کرده‌اند.

در مقابل، مهم‌ترین مخالفان ایشان، شامل صاحبان مسلک اخباری‌گری هستند که بعد از شنیدن دلایل علمی او، مطالبش را نپذیرفته و همچنان بر طبل مخالفت با ایشان کوفتند.