searchicon

کپی شد

موافقان و مخالفان آیت الله حائری یزدی

آیت الله حائری در طول حیات بابرکت خویش، همانند بیشتر عالمان و دانشمندان و مردان خدا، نسبت به سیره علمی و عملی خود موافقان و مخالفانی داشت. تمام افرادی که دلبستگی به حوزه علمیه داشتند و علاقمند حفظ حوزه بودند ایشان را تقویت نموده و از موافقان ایشان محسوب می‌شدند؛ از این رو نوع طلبه‌ها و مردم با ایمان و متدین و مقلدان ایشان؛ موافق ایشان بودند. در بین مخالفان نیز، می‌توان از رژیم پهلوی (رضاشاه) و بهائیان نام برد که حضرت آیت الله را به نحوی مانع از رسیدن به اهداف شومشان می‌دانستند و آقا با آن‌ها و نقشه‌های شومشان در دین‌زدایی مقابله کرده‌بود.