searchicon

کپی شد

مهریه و تعهد پدر شوهر در پرداخت

مهریه از حقوق زن است که شوهر تعهد پرداخت آن را دارد. اما در مواردی ممکن است پدر شوهر تعهد کند که به جای فرزندش مهریه را پرداخت کند. در اینگونه موارد اگر پرداخت مهریه عند المطالبه (هنگام درخواست عروس) است، مهریه باید به عروس عند المطالبه پرداخت شود. به هر حال مهریه ای که پدر شوهر می خواهد به جای فرزندش بدهد، اگر موجود است باید بدهد ولی اگر نداد این تکلیف بر ذمه اش باقی است و در صورتی که فوت کند باید از اموالش، این را پرداخت کنند.