searchicon

کپی شد

ملاعبه با همسر در حال روزه

تا وقتی که منی از انسان خارج نشود، جنب نمی شود و غسل واجب نیست. فتوای مراجع تقلید در این زمینه چنین است: « اگر منى از جاى خود حركت كند و بيرون نيايد، يا انسان شك كند كه منى از او بيرون آمده يا نه، غسل بر او واجب نيست».[1]‏ بنا براین چون جنب نشده است، روزه او نیز صحیح است.

اما در صورتی که با بازی و ملاعبه، منی از انسان خارج شود گرچه جنب می شود، اما باطل شدن روزه او دو حالت دارد:

1. اگر عادت مرد یا زن این باشد که معمولاً در هنگام ملاعبه و بازی و بغل کردن همسر، منی از آنها خارج می شود، در صورت بیرون آمدن منی، روزه باطل است.و باید قضاء آن را به جا آورند.

2. اگر عادت مرد یا زن این نباشد که در هنگام ملاعبه و بازی و بغل کردن همسر، منی از آنها خارج شود، ولی به طور اتفاقی، منی از آنان خارج شود، روزه باطل نیست و باید برای نماز غسل جنابت کنند.[2]


[1]. توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج 1، ص 211، م 352.

[2]. همان، ص 899، ذیل م 1595.