کپی شد

محرمات احرام

 هر گاه‌ كسی‌ مُحرم‌ شود، چيزهايي‌ بر او حرام‌ می‌شود ‌كه‌ «محرّمات‌ احرام‌» ناميده‌ مي‌شوند و بايد ‌از‌ آنها اجتناب‌ نمايد.

محرّمات‌ احرام‌ بر چند گونه‌ ‌است‌:

الف‌ محرّماتي‌ ‌كه‌ بر همه‌ اعم‌ ‌از‌ زن‌ و مرد حرام‌ ‌است‌.

ب‌ محرّماتي‌ ‌كه‌ فقط بر مردان‌ حرام‌ ‌است‌.

ج‌ محرّماتي‌ ‌كه‌ فقط بر زنان‌ حرام‌ ‌است‌.

مجموع محرمات احرام عبارتند از:

 1. شكار حيوان وحشى صحرايى
 2.  جماع كردن با زن، بوسيدن، دست بازى كردن و نگاه همراه شهوت و هرگونه لذت و تمتع شهوانى بردن از زن
 3. عقد كردن زن براى خود يا ديگرى
 4. استمناء
 5. استعمال عطریات
 6. پوشيدن لباس دوخته براى مردان
 7.  سرمه كشيدن با سرمه سياه
 8. نگاه كردن در آينه
 9.  پوشانيدن تمام روى پا براى مردان
 10. فسوق كه شامل دروغ و همچنين دشنام دادن و فخرفروشى و مباهات نيز مى شود
 11. جدال كردن و مراد از آن گفتن «لا و اللّه» و «بلى واللّه» در مقام قسم خوردن است
 12. كشتن حشراتى كه در بدن ساكن مى شوند
 13. زينت مانند انگشتر به دست كردن و حنابستن به قصد زينت
 14. پوشيدن زيور براى زنان
 15. كندن مو از بدن خود يا شخص ديگر اعم از اين كه آن شخص محرم باشد يا محل
 16. پوشاندن صورت برای زنان
 17. پوشاندن سر برای مردان
 18. بيرون آوردن خون از بدن
 19. ناخن گرفتن
 20. کندن دندان
 21.  كندن و بريدن درختان يا گياهان حرم[1]


[1]. برای آگاهی بیشتر ر ک. مناسك حج (المحشى للإمام الخميني)، ص 152 – 196.