searchicon

کپی شد

ماهیت و چیستی زندگی پس از زندگی

ماهیت و چیستی «زندگی پس از زندگی»، عبارت است از تجربه مرگ تقریبی، خارج شدن موقت روح از کالبد جسم و عالم برزخ را درک کردن و بازگشتن.[1]

و نیز گفته شده در زندگی پس از زندگی، پرده از چشم تجربه‌گرها برای لحظاتی کنار رفته است تا تذکراتی به آن‌ها داده شده باشد؛ زیرا خداوند هدایت‌گر است.[2]

بروس گریسون؛ روانشناس برجسته، تجربه‌های نزدیک به مرگ را این‌گونه تعریف می‌کند: «رویداد‌های روانشناسی عمیق با مؤلفه‌های رمزآلود، روحانی و متعالی که برای افرادی روی می‌دهد که در آستانه مرگ و یا وضعیت شدید آسیب جسمانی قرار می‌گیرند».[3]

به عبارت ساده‌تر، تجربه نزدیک به مرگ، حالتی است که روح شخص برای لحظاتی از جسم خود خارج شده و موضوعاتی را شهود می‌کند و سپس دوباره به کالبد خویش باز می‌گردد.[4]

 

[1]. ر.ک: سایت جهان نیوز، «مهمانان برنامه «زندگی پس از زندگی» نمرده بودند».

[2]. همان.

[3]. سایت خبرگزاری فارس، «زندگی پس از زندگی توهم یا واقعیت؟».

[4]. همان.