searchicon

کپی شد

لغت‌های مترادف بداء

بداء با ظهور مترادف است؛ زیرا همان‌طور که پیش از این گفته شد، «بداء» از ريشۀ “بُدوّ” به معناى ظهور شديد است.[1] و «بداء» از ماده «ب ـ د ـ و» در لغت به معناى ظاهر شدنى آشكار است.[2] از این رو، یکی از لغات مترادف بدأ، واژه ظهور می‌باشد.

[1]. قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن، ج 1، ص 172.

[2]. راغب اصفهانی، حسین بن محمّد، المفردات فی غریب القرآن،‌ ص ‌113، ماده «بدا».