کپی شد

فلسفه اسامی و القاب مشهور آیة‌الله وحید بهبهانی

نام ایشان آقا محمد باقر اصفهانی است که به «وحید عصر» (یگانه دوران) لقب گرفت، هم‌چنین وی را «وحید بهبهانی» خوانده‌اند. از او به لقب‌های دیگری؛ مانند «آقا» «استاد اکبر»، «استاد کل» ، «علامه ثانی»، «محقق ثالث» و «استادُ الکُلِّ فِی الکُلِّ»[1] نیز یاد می‌شود.

در باره ملقب شدن وی به «وحید»، گفته شده وی از سوی سیدمحمد طباطبایی بروجردی (پدر خانم او)، «وحید عصر» (یگانه دوران)، لقب گرفت و به‌دلیل اقامتی طولانی در شهر بهبهان، او را «وحید بهبهانی» خوانده‌اند.

ایشان همچنین به‌دلیل دارا بودن مقام شامخ علمی، از ناحیه شاگردانی؛ مانند علامه بحر العلوم و آقا سید علی طباطبایی (صاحب ریاض)، «علامه بهبهانی» و از ناحیه شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) و شیخ اعظم انصاری، «استاد اکبر» و «استاد کل» خوانده شده است.

همین مقام والای علمی وحید بهبهانی نیز موجب شده که معاصران او و دانشمندان پس از وی، ایشان را با اوصاف و عناوینی؛ مانند علّامه زمان، جامع علوم، علّامه ثانی، محقّق ثالث و مُجدّد قرن بستایند.

یکی دیگر از القاب مبالغه انگیز وحید بهبهانی «استاد الکلّ فی الکلّ» است. دلیل آن این است که سیره نویسان بر این نکته تأکید کرده‌اند که عالمان پس از او، همگی از پرتو علوم او بهره‌مند شده و پرورش یافته مکتبش هستند؛ ازین رو او را «استاد الکلّ فی الکلّ» (استاد همگان در همه علوم) لقب داده‌اند.[2]


[1]. کرمانشاهی (بهبهانی آل‌آقا)، احمد، مِرْآتُ الْاَحوالِ جَهان‌ْنَما (سفرنامه)، ج ۱، ص 646؛ تنکابنی، میرزا محمد، قصص العلماء، ص 198.

[2]. مِرْآتُ الْاَحوالِ جَهان‌ْنَما (سفرنامه)، ج ۱، ص 646؛ سایت ویکی نور؛ سایت ویکی فقه.