searchicon

کپی شد

فرزندان میرزا مهدی اصفهانی

مرحوم میرزا دو بار ازدواج کرد که از ازدواج اول و فرزندان وی خبری در دست نیست، امّا نتیجه ازدواج با همسر دوم، سه پسر و یک دختر است. دخترشان در شش ماهگی فوت کرد. پسر بزرگ وی نیز فوت کرده و در حال حاضر دو فرزند پسر از ایشان در قید حیات هستند.[1]

[1]. با استفاده از: غروی اصفهانی، اسماعیل، (فرزند میرزا مهدی)، مجله حریم امام، سال هفتم، شماره 343، ص 13.