searchicon

کپی شد

فاصله قم با مراکز استان های همجوار ‏

با توجه به این که استان قم در مرکز کشور قرار گرفته و از نظر همجواری با چهار استان؛ تهران، سمنان، اصفهان و مرکزی همسایه است، فاصله شهر قم با مراکز این استان ها بدین ترتیب است:

1. فاصله با شهر تهران؛ 135 کیلومتر.

2. فاصله با شهر سمنان (البته از مسیر تهران)؛ 309 کیلومتر.

3. فاصله با شهر اصفهان؛ 290 کیلومتر.

4. فاصله با شهر اراک؛ 130 کیلومتر.