کپی شد

عجله های پسندیده

عجلۀ پسندیده  آن است كه انسان پس از فراهم شدن مقدمات و شرايط لازم در کارهای پسندیده، فرصت را از دست نداده و به انجام كار بپردازد؛ از این رو استفاده از فرصت در کارهای خوب مورد سفارش پیشوایان دین قرار گرفته است.