searchicon

کپی شد

عادت وقتیه

عادت وقتیه به زنی می گویند که عادتش در هر ماه در یک زمان معین است، ولی عددش متفاوت است؛ مثلا در اوّل هر دو ماه خون مى‏بیند، ولی در یک ماه پنج روز و در ماه دیگر هفت روز.[1][1]. توضیح المسائل مراجع، ج 1، ص 270، م   478.